Java cơ bản

Bài viết gần đây

Tìm hiểu về Hàm tạo (Constructor) trong Java

Trong Java, Constructor (hay còn gọi là hàm tạo) là một khối mã tương tự như phương thức. Nó được gọi khi một thể hiện của class được tạo

Quy ước đặt tên trong Lập trình Java

Quy ước đặt tên Java là một quy tắc phải tuân theo khi bạn quyết định nên đặt tên bất kỳ một định danh nào đó như: Class, Package, Variable, Constant, Method...

Khái niệm Lập trình Hướng đối tượng trong JAVA

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những khái niệm cơ bản của Lập trình hướng đối tượng (OOPs Concepts). Khái niệm Lập trình hướng đối tượng trong...

Comment trong JAVA

Các comment trong Java được sử dụng để cung cấp thêm thông tin hoặc giải thích về biến, phương thức, class, hoặc bất kỳ câu lệnh nào

Continue trong JAVA

Câu lệnh continue trong JAVA được sử dụng trong vòng lặp thì chương trình sẽ lập tức nhảy đến vòng lặp tiếp theo.

Break trong JAVA

Trong một vòng lặp của chương trình Java, khi gặp câu lệnh break, vòng lặp sẽ bị chấm dứt ngay lập tức...