Java Framework

Bài viết gần đây

So sánh JAVA vs C++

Hôm nay trong bài viết này mình sẽ so sánh Java vs C++. Còn nếu bạn muốn đọc thêm về so sánh Java vs PHP hay Java với C# thì xem thêm tại đây:

Tải tập tin lên máy chủ bằng cách sử dụng JSP

Có nhiều cách để tải tệp lên máy chủ. Một trong những cách là bởi lớp MultipartRequest. Để sử dụng lớp này, bạn cần có tệp cos.jar. Trong ví dụ này, chúng tôi đang cung...

Ví dụ cấu hình Spring AOP AspectJ Xml

Spring cho phép bạn xác định các khía cạnh, lời khuyên và điểm nhấn trong tệp xml. Trong trang trước, chúng ta đã thấy các ví dụ trên sử dụng các chú...

Ví dụ đăng nhập và đăng xuất trong JSP

Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle 10g để khớp emailId và mật khẩu với cơ sở dữ liệu. Tên bảng là user 432...

Ví dụ chú thích Spring AOP AspectJ

Các Spring Framework khuyến cáo bạn sử dụng thực hiện Spring AspectJ AOP trong Spring 1.2 cũ theo phong cách dtd thực hiện dựa AOP bởi vì nó cung cấp cho bạn kiểm soát nhiều...

Mẫu đăng ký trong JSP

Để tạo mẫu đăng ký, bạn phải có một bảng trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể viết logic cơ sở dữ liệu trong tệp JSP, nhưng tách nó ra khỏi trang JSP là cách...

Ví dụ Spring AOP

Có những ví dụ về triển khai AOP (dựa trên dtd) của Spring1.2 . Mặc dù nó được hỗ trợ vào Spring 3, nhưng nên sử dụng aop Spring với khía cạnhJ mà chúng ta sẽ tìm...