Sự Khác nhau giữa JDK, JRE và JVM

Trước khi thực sự đặt tay gõ các dòng code Java, cài đặt Java thì chúng ta phải hiểu sự khác nhau giữa JDK, JRE JVM.

Sự Khác nhau giữa JDK, JRE và JVM
Sự Khác nhau giữa JDK, JRE và JVM

>> Nếu bạn muốn có kiến ​​thức chi tiết về JVM thì hãy đọc bài: Máy ảo Java

Đầu tiên, chúng ta hãy xem sự khác biệt giữa JDK, JRE và JVM

JVM: Java Virtual Machine

JVM: Java Virtual Machine
JVM: Java Virtual Machine

JVM là viết tắt của từ Java Virtual Machine (hay còn gọi là Máy ảo Java). Nó được gọi là Máy ảo vì nó không tồn tại về mặt vật lý.

Đây là một chương trình cung cấp một môi trường runtime trong đó Java bytecode có thể được thực thi. Nó cũng có thể chạy các chương trình được viết bằng các ngôn ngữ khác và được biên dịch sang Java Bytecode.

JVM có sẵn cho nhiều nền tảng phần cứng và phần mềm. JVM, JRE và JDK phụ thuộc vào nền tảng vì cấu hình của mỗi HĐH khác nhau. Tuy nhiên, Java là nền tảng độc lập. Có ba khái niệm về JVM: specificationimplementation, and instance

JVM thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

  • Loads code
  • Verifies code
  • Executes code
  • Provides runtime environment

JRE: Java Runtime Environment

JRE: Java Runtime Environment
JRE: Java Runtime Environment

JRE là từ viết tắt của Java Runtime Environment. Nó cũng được viết là Java RTE. Môi trường thực thi Java là một tập hợp các công cụ phần mềm được sử dụng để phát triển các ứng dụng Java.

Nó được sử dụng để cung cấp môi trường thực thi. Đây là việc thực hiện JVM. Nó tồn tại về mặt vật lý. Nó chứa một tập hợp các thư viện + các tệp khác mà JVM sử dụng trong thời gian thực thi.

JRE - Môi trường thực thi Java
JRE – Môi trường thực thi Java

JDK: Java Development Kit

JDK là từ viết tắt của Java Development Kit. Bộ công cụ phát triển Java (JDK) là một môi trường phát triển phần mềm được sử dụng để phát triển các ứng dụng Java. Nó tồn tại về mặt vật lý. Nó chứa các công cụ phát triển JRE +.

JDK là gần như bắt buộc nếu bạn muốn chạy bất kỳ nền tảng nào do Tập đoàn Oracle phát hành:

  • Standard Edition Java Platform
  • Enterprise Edition Java Platform
  • Micro Edition Java Platform\

JDK chứa Máy ảo Java riêng (JVM) và một số tài nguyên khác như trình thông dịch / trình tải (java), trình biên dịch (javac), trình lưu trữ (jar), trình tạo tài liệu (Javadoc), v.v. để hoàn thành Phát triển Ứng dụng Java.

JDK - Bộ công cụ phát triển Java
JDK – Bộ công cụ phát triển Java

>> Xem ngay: Hướng dẫn cài đặt JDK

Như vậy là bạn đã hiểu về sự khác nhau của JDK, JRE JVM. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về biến trong Java. Hãy xem ngay!

Bài viết gần đây

Cấu trúc điều khiển IF … ELSE trong JAVA

Trước khi ra một quyết định nào đó, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra các điều kiện cụ thể. Ở đây,...

48 Từ khóa trong JAVA

Từ khóa trong Java (Java Keyword) còn được gọi là từ được dành riêng. Từ khóa là những từ cụ thể đóng vai trò là chìa khóa của lập trình.

Các Toán tử Trong JAVA

Toán tử trong JAVA là một biểu tượng được sử dụng để thực hiện các hoạt động cụ thể. Ví dụ: +, -, *, /. Chúng ta sẽ tìm hiểu về 8 loại toán tử trong Java trong bài viết này.

Hệ thống Unicode là gì?

Hệ thống Unicode là một tiêu chuẩn mã hóa ký tự quốc tế phổ quát, có khả năng đại diện cho hầu hết các ngôn ngữ viết trên thế giới.

Các kiểu Dữ liệu trong JAVA

Các kiểu dữ liệu xác định các kích thước và giá trị khác nhau có thể được lưu trữ trong biến. 8 Kiểu dữ liệu nguyên thủy trong JAVA

Tìm hiểu về Biến trong JAVA

Biến là một khái niệm chung chắc chắn bạn đã biết khi học toán từ nhỏ. Biến trong lập trình, cụ thể là biến trong lập trình Java cũng tương tự nhưng có một số khác biệt.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here