Hướng dẫn Cài đặt đường dẫn PATH trong Java

Đường dẫn (PATH) được yêu cầu phải được cài đặt để sử dụng các công cụ như javac, java, v.v.

Nếu bạn đang lưu tệp mã nguồn Java bên trong thư mục JDK / bin, đường dẫn không bắt buộc phải được đặt vì tất cả các công cụ sẽ có sẵn trong thư mục hiện tại.

Tuy nhiên, nếu bạn tạo dự án Java bên ngoài thư mục JDK / bin, thì cần phải cài đặt đường dẫn của path của JDK trong Java

Hướng dẫn Cài đặt đường dẫn PATH trong Java
Hướng dẫn Cài đặt đường dẫn PATH trong Java

Có 2 cách để cài đặt PATH trong Java:

 • Cài đặt tạm thời
 • Cài đặt vĩnh viễn

1. Hướng dẫn cài đặt đường dẫn PATH tạm thời trong Java

Để đặt đường dẫn tạm thời của JDK, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Mở Command prompt (Window + cmd)
 • Sao chép đường dẫn của thư mục JDK / bin
 • Viết trong Command prompt: set path=copy_path

Ví dụ: set path=C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23\bin

2. Hướng dẫn cài đặt đường dẫn PATH vĩnh viễn trong Window để chạy các file java bên ngoài thư mục JDK/bin

Để thiết lập đường dẫn PATH vĩnh viễn của JDK, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Bước 1: MyComputer > properties
 • Bước 2: Advanced system setttings

 • Bước 3: Tab Advanced
 • Bước 4: Chọn Environment Variables
 • Bước 5: Chọn New

Bước 6: Điền thông tin đường dẫn

 • Varable name: PATH
 • Variable value: Đây là đường dẫn đến thư mục bin trong thư mục cài đặt JDK. Thông thường sẽ có dạng như sau: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2\bin

Lưu ý: jdk-11.0.2 là tên thư mục jdk cũng là tên phiên bản jdk. Tùy theo bạn cài phiên bản nào mà nó có tên tương ứng.

Tiếp đến. Nếu chưa chắc chắn. Bạn có thể cài đặt đường dẫn PATH trực tiếp trong hệ thống thay vì chỉ cài đặt theo User như trên.

Bước 7: Chọn khung System variables > New


Bước 8: Điền thông tin đường dẫn

 • Varable name: JAVA_HOME
 • Variable value: Đây là đường dẫn đến thư mục cài đặt JDK. Thông thường sẽ có dạng như sau: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2
Cài đặt đường dẫn Java trực tiếp trong hệ thống

Bước 10: Khung làm việc System variables . Chọn Path > Edit

Bước 11: Chọn New > Tạo biến %JAVA_HOME%\bin;

Bước 11: Đẩy lên trên đầu > Chọn OK

Trên đây là hướng dẫn cài đặt đường dẫn Path trong Java.

Chi tiết hơn về hướng dẫn cài đặt JDKCài đặt đường dẫn Path / Biến môi trường trong Java trên Windows mời bạn đọc trong bài: Cài đặt Java JDK cho Windows

Bài viết gần đây

Khối Khởi tạo thể hiện trong JAVA

Khối khởi tạo thể hiện được sử dụng để khởi tạo các biến thể hiện. Nó chạy mỗi lần khi đối tượng của lớp được tạo.

Ví dụ sử dụng từ khóa Super trong JAVA

Để hiểu cụ thể từ khóa super trong Java làm việc như thế nào, chúng ta cùng đi qua các ví dụ bên dưới đây:

Kiểu trả về Covariant trong Java

Kiểu trả về covariant đề cập đến kiểu trả về của phương thức ghi đè. Nó cho phép thu hẹp loại trả về của một phương thức được ghi đè mà không cần phải truyền loại hoặc kiểm tra loại trả về.

Method Overriding trong Java

Nếu subclass (lớp con) có các phương thức tương tự như trong các super class (class cha), nó được gọi là Method Overriding (Ghi đè phương thức) trong Java.

Method Overloading trong JAVA

Nếu một class có nhiều phương thức có cùng tên, nhưng đối số khác nhau, nó được gọi là Method Overloading. Có 2 cách thực hiện method Overloading trong Java

Mối quan hệ HAS-A (Aggregation) trong JAVA

Nếu một class có một thực thể tham chiếu, nó được gọi là Aggregation. Aggregation đại diện cho mối quan hệ HAS-A.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here