Hướng dẫn Cài đặt đường dẫn PATH trong Java

Đường dẫn (PATH) được yêu cầu phải được cài đặt để sử dụng các công cụ như javac, java, v.v.

Nếu bạn đang lưu tệp mã nguồn Java bên trong thư mục JDK / bin, đường dẫn không bắt buộc phải được đặt vì tất cả các công cụ sẽ có sẵn trong thư mục hiện tại.

Tuy nhiên, nếu bạn tạo dự án Java bên ngoài thư mục JDK / bin, thì cần phải cài đặt đường dẫn của path của JDK trong Java

Hướng dẫn Cài đặt đường dẫn PATH trong Java
Hướng dẫn Cài đặt đường dẫn PATH trong Java

Có 2 cách để cài đặt PATH trong Java:

 • Cài đặt tạm thời
 • Cài đặt vĩnh viễn

1. Hướng dẫn cài đặt đường dẫn PATH tạm thời trong Java

Để đặt đường dẫn tạm thời của JDK, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Mở Command prompt (Window + cmd)
 • Sao chép đường dẫn của thư mục JDK / bin
 • Viết trong Command prompt: set path=copy_path

Ví dụ: set path=C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23\bin

2. Hướng dẫn cài đặt đường dẫn PATH vĩnh viễn trong Window để chạy các file java bên ngoài thư mục JDK/bin

Để thiết lập đường dẫn PATH vĩnh viễn của JDK, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Bước 1: MyComputer > properties
 • Bước 2: Advanced system setttings

 • Bước 3: Tab Advanced
 • Bước 4: Chọn Environment Variables
 • Bước 5: Chọn New

Bước 6: Điền thông tin đường dẫn

 • Varable name: PATH
 • Variable value: Đây là đường dẫn đến thư mục bin trong thư mục cài đặt JDK. Thông thường sẽ có dạng như sau: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2\bin

Lưu ý: jdk-11.0.2 là tên thư mục jdk cũng là tên phiên bản jdk. Tùy theo bạn cài phiên bản nào mà nó có tên tương ứng.

Tiếp đến. Nếu chưa chắc chắn. Bạn có thể cài đặt đường dẫn PATH trực tiếp trong hệ thống thay vì chỉ cài đặt theo User như trên.

Bước 7: Chọn khung System variables > New


Bước 8: Điền thông tin đường dẫn

 • Varable name: JAVA_HOME
 • Variable value: Đây là đường dẫn đến thư mục cài đặt JDK. Thông thường sẽ có dạng như sau: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2
Cài đặt đường dẫn Java trực tiếp trong hệ thống

Bước 10: Khung làm việc System variables . Chọn Path > Edit

Bước 11: Chọn New > Tạo biến %JAVA_HOME%\bin;

Bước 11: Đẩy lên trên đầu > Chọn OK

Trên đây là hướng dẫn cài đặt đường dẫn Path trong Java.

Chi tiết hơn về hướng dẫn cài đặt JDKCài đặt đường dẫn Path / Biến môi trường trong Java trên Windows mời bạn đọc trong bài: Cài đặt Java JDK cho Windows

Bài viết gần đây

Tìm hiểu về và tự học React

React là một thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng đã làm điên đảo giới phát triển web. React được biết...

4 Loại Access Modifiers trong JAVA

Access Modifiers trong Java chỉ định khả năng / cấp độ truy cập hoặc phạm vi của một field, method, constructor hoặc class. Có 4 loại: private, default, protected, public

Package trong JAVA

Package trong Java có thể được phân loại theo hai dạng, built-in package (có sẵn) và user-defined package (gói do người dùng định nghĩa)

Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface

Cả Abstract class và Interface đều được sử dụng để đạt được sự trừu tượng nơi chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Cả Abstract class và Interface đều không thể được khởi tạo.

Abstract class trong JAVA

Trừu tượng là một quá trình ẩn các chi tiết triển khai và chỉ hiển thị chức năng cho người dùng. Cùng mình học cách sử dụng Abstract class trong Java

Interface trong JAVA

Interface trong Java là một cơ chế để đạt được sự trừu tượng. Có thể chỉ có các phương thức trừu tượng trong Interface, không có phần thân phương thức