JSP & Servlet

Bài viết gần đây

So sánh JAVA vs C++

Hôm nay trong bài viết này mình sẽ so sánh Java vs C++. Còn nếu bạn muốn đọc thêm về so sánh Java vs PHP hay Java với C# thì xem thêm tại đây:

Tải tập tin lên máy chủ bằng cách sử dụng JSP

Có nhiều cách để tải tệp lên máy chủ. Một trong những cách là bởi lớp MultipartRequest. Để sử dụng lớp này, bạn cần có tệp cos.jar. Trong ví dụ này, chúng tôi đang cung...

Ví dụ đăng nhập và đăng xuất trong JSP

Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle 10g để khớp emailId và mật khẩu với cơ sở dữ liệu. Tên bảng là user 432...

Mẫu đăng ký trong JSP

Để tạo mẫu đăng ký, bạn phải có một bảng trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể viết logic cơ sở dữ liệu trong tệp JSP, nhưng tách nó ra khỏi trang JSP là cách...

Phân trang trong JSP

Chúng ta có thể tạo ví dụ phân trang trong JSP dễ dàng. Nó là cần thiết nếu bạn phải hiển thị nhiều hồ sơ.  Hiển thị nhiều bản ghi trong một trang...

URI tùy chỉnh trong thẻ tùy chỉnh JSP

Chúng ta có thể sử dụng URI tùy chỉnh, để báo cho bộ chứa web về tệp tld. Trong trường hợp như vậy, chúng ta cần xác định phần tử taglib trong tệp web.xml. Bộ chứa web...

Lặp lại bằng cách sử dụng thẻ tùy chỉnh JSP

Chúng ta có thể lặp lại nội dung thân của bất kỳ thẻ nào bằng phương thức doAfterBody () của giao diện IterationTag . Lặp lại bằng cách sử dụng thẻ tùy chỉnh JSP