Vòng lặp While trong JAVA

Vòng lặp while trong Java được sử dụng để lặp lại một phần của chương trình Java.

Nhưng, không giống như vòng lặp for được sử dụng cho hành động có số lần lặp cố định, nếu số lần lặp không cố định, bạn nên sử dụng vòng lặp while.

Vòng lặp While trong Java
Vòng lặp While trong Java

Cú pháp vòng lặp while trong Java

while(condition){ 
//code to be executed 
}

>> Khi điều kiện (condition) còn đúng thì còn thực thi hành động nào đó.

Ví dụ thực tế sử dụng Vòng lặp while

Ví dụ 1: Vòng lặp while thông thường

public class WhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
  int i=1;
  // In ra các giá trị i nhỏ hơn hoặc bằng 10 
  while(i<=10){
    System.out.println(i);
  i++;
  }
 }
}

Kết quả chúng ta nhận được:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ví dụ 2: Vòng lặp while vĩnh cửu

Nếu bạn truyền một điều kiện luôn đúng vào vòng lặp while. Vòng lặp while đó sẽ thực hiện công việc nào đó mãi mãi.

public class WhileExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
  while(true){ 
    System.out.println("infinitive while loop"); 
  } 
 } 
} 

Kết quả:

infinitive while loop
infinitive while loop
infinitive while loop
infinitive while loop
infinitive while loop
ctrl+c

Note: Sử dụng ctrl + c để thoát khỏi vòng lặp vĩnh cửu

Vòng lặp while sẽ không dừng bởi điều kiện truyền vào luôn đúng. Những vòng lặp vĩnh cửu như thế này sẽ làm máy bạn bị “Đơ”.

Vì thế cần cẩn thận khi sử dụng vòng lặp while.

Lời kết

Vòng lặp while trong Java được sử dụng khi bạn cần lặp lại các công việc nào đó mà số lần lặp có thể không cố định.

 • 10s Quảng cáo: Khóa học Java (Fullstack) dành cho người mới bắt đầu liên tục mở đăng ký. Nhấn vào tham gia ngay!

Hãy sử dụng đúng vòng lặp cho đúng hành động để chương trình Java trở nên tối ưu hơn bạn nhé!

Bài viết gần đây

Tìm hiểu về và tự học React

React là một thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng đã làm điên đảo giới phát triển web. React được biết...

4 Loại Access Modifiers trong JAVA

Access Modifiers trong Java chỉ định khả năng / cấp độ truy cập hoặc phạm vi của một field, method, constructor hoặc class. Có 4 loại: private, default, protected, public

Package trong JAVA

Package trong Java có thể được phân loại theo hai dạng, built-in package (có sẵn) và user-defined package (gói do người dùng định nghĩa)

Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface

Cả Abstract class và Interface đều được sử dụng để đạt được sự trừu tượng nơi chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Cả Abstract class và Interface đều không thể được khởi tạo.

Abstract class trong JAVA

Trừu tượng là một quá trình ẩn các chi tiết triển khai và chỉ hiển thị chức năng cho người dùng. Cùng mình học cách sử dụng Abstract class trong Java

Interface trong JAVA

Interface trong Java là một cơ chế để đạt được sự trừu tượng. Có thể chỉ có các phương thức trừu tượng trong Interface, không có phần thân phương thức