Vòng lặp FOR trong JAVA

Trong các ngôn ngữ lập trình, các vòng lặp được sử dụng để thực thi một tập hợp các lệnh / hàm lặp đi lặp lại khi điều kiện ràng buộc đúng. Chúng ta có ba loại vòng lặp trong java.

 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp while
 • Vòng lặp do – while

Một số loại vòng lặp for trong Java

Vòng lặp for trong Java được sử dụng để lặp lại một phần của chương trình. Nếu số lần lặp là cố định, chúng ta nên sử dụng vòng lặp for.

Vòng lặp FOR trong JAVA
Vòng lặp FOR trong JAVA

1. Vòng lặp for đơn giản

Một vòng lặp for đơn giản cũng giống như C / C ++. Chúng ta có thể khởi tạo biến, kiểm tra điều kiện và thiết lập giá trị tăng / giảm.

Vòng lặp for đơn giản bao gồm bốn phần:

 • Khởi tạo: Đây là điều kiện ban đầu được thực hiện một lần khi vòng lặp bắt đầu. Ở đây, chúng ta có thể khởi tạo biến hoặc chúng ta có thể sử dụng biến đã được khởi tạo. Đây là một điều kiện tùy chọn.
 • Điều kiện: Đây là điều kiện thứ hai được thực hiện mỗi lần để kiểm tra điều kiện của vòng lặp. Nó tiếp tục thực hiện cho đến khi điều kiện là sai. Nó phải trả về giá trị boolean đúng hoặc sai. Đây là một điều kiện tùy chọn.
 • Câu lệnh: Câu lệnh của vòng lặp được thực thi mỗi lần cho đến khi điều kiện thứ hai là sai.
 • Tăng / Giảm: Thiết lập tăng hoặc giảm giá trị biến đếm. Đây là một điều kiện tùy chọn.

Cú pháp vòng lặp for đơn giản:

for(initialization ; condition ; incr/decr){ 
 //Câu lệnh thực thi khi điều kiện đúng 
} 

Ví dụ về vòng lặp for đơn giản:

//In ra giá trị từ 1 đến 10 
public class ForExample { 
public static void main(String[] args) { 
  //Code vòng lặp for
  for(int i=1;i<=10;i++){ 
    System.out.println(i); 
  } 
 } 
}

Kết quả chúng ta nhận được:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. Vòng lặp for lồng nhau

Nếu chúng ta có một vòng lặp for nằm bên trong vòng lặp for khác, nó được gọi là vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp bên trong thực thi bất cứ khi nào vòng lặp bên ngoài thực thi.

Ví dụ về vòng lặp for lồng nhau trong Java:

public class NestedForExample { 
 public static void main(String[] args) { 
  //Vòng lặp i 
  for(int i=1;i<=3;i++){ 
   //Vòng lặp j
   for(int j=1;j<=3;j++){ 
    System.out.println(i+" "+j); 
   }//Kết thúc vòng lặp i
  }//Kết thúc vòng lặp j
 } 
}

Kết quả:

1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
2 3
3 1
3 2
3 3

3. Vòng lặp for each trong java

Vòng lặp for-each được sử dụng để lặp qua mảng hoặc colletion trong java. Nó dễ sử dụng hơn vòng lặp for đơn giản vì chúng ta không cần thiết lập giá trị tăng / giảm.

Nó hoạt động trên các phần tử đơn giản không chỉ số. Nó trả về từng phần tử một trong biến được định nghĩa.

Cú pháp vòng lặp for each:

for(Type var:array){ 
//code to be executed 
} 

Ví dụ về vòng lặp for each trong Java:

//lặp qua các phần tử của mảng 
public class ForEachExample { 
public static void main(String[] args) { 
  //Khai báo một mảng 
  int arr[]={12,23,44,56,78}; 
  //In các phần tử của mảng sử dụng for each 
  for(int i:arr){ 
    System.out.println(i); 
  } 
} 
}

Kết quả:

12
23
44
56
78

4. Gắn nhãn cho vòng lặp for

Chúng ta có thể có một tên của mỗi vòng lặp Java. Để làm như vậy, chúng ta sử dụng nhãn trước vòng lặp for. Nó rất hữu ích khi chúng ta đã lồng vòng lặp for mà muốn ngắt / tiếp tục chạy cụ thể vòng lặp for nào đó.

Thông thường, ngắt và tiếp tục từ khóa phá / tiếp tục vòng lặp trong cùng cho vòng lặp.

Cú pháp:

labelname: 
 for(initialization;condition;incr/decr){ 
  //code to be executed 
 } 

Ví dụ về vòng lặp for có gắn nhãn

// Vòng lặp for được gắn nhãn
public class LabeledForExample { 
public static void main(String[] args) { 
  //Using Label for outer and for loop 
  aa: 
    for(int i=1;i<=3;i++){ 
      bb: 
        for(int j=1;j<=3;j++){ 
          if(i==2&&j==2){ 
            break aa; 
          } 
          System.out.println(i+" "+j); 
        } 
    } 
} 
} 

Kết quả:

1 1
1 2
1 3
2 1

Sau đó, nếu bạn sử dụng break bb; nó sẽ chỉ phá vỡ vòng lặp bên trong, đây là hành vi mặc định của bất kỳ vòng lặp nào.

public class LabeledForExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
  aa: 
    for(int i=1;i<=3;i++){ 
      bb: 
        for(int j=1;j<=3;j++){ 
          if(i==2&&j==2){ 
            break bb; 
          } 
          System.out.println(i+" "+j); 
        } 
    } 
} 
}

Kết quả

1 1
1 2
1 3
2 1
3 1
3 2
3 3

5. Vòng lặp for vĩnh cửu

Nếu bạn chỉ sử dụng hai dấu chấm phẩy ;; trong vòng lặp for, nó sẽ là vòng lặp vĩnh cửu.

Cú pháp:

for(;;){ 
//code to be executed 
} 

Ví dụ về vòng lặp for vĩnh cửu:

//Ví dụ về vòng lặp for vĩnh cửu trong java 
//Lặp lại câu lệnh println
public class ForExample { 
public static void main(String[] args) { 
  //Sử dụng vòng lặp for không có điều kiện 
  for(;;){ 
    System.out.println("infinitive loop"); 
  } 
} 
}

Kết quả:

infinitive loop
infinitive loop
infinitive loop
infinitive loop
infinitive loop
ctrl+c

Ở đây bạn sẽ cần nhấn Ctrl + C để thoát khỏi chương trình này.

Bạn đã hiểu về vòng lặp for trong Java chưa?

Vòng lặp for rất hữu ích để lặp lại một hành động nào đó trong lập trình Java, và cũng có nhiều loại vòng lặp for khác nhau để phục vụ cho nhu cầu khác nhau.

 • Quảng cáo: Khóa học Java này sẽ giúp bạn nhanh chóng trở thành lập trình viên Java. Tham khảo ngay nếu bạn muốn học nhanh và bài bản!

Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều loại vòng lặp hơn trong các bài tiếp theo.

Bài viết gần đây

Tìm hiểu về và tự học React

React là một thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng đã làm điên đảo giới phát triển web. React được biết...

4 Loại Access Modifiers trong JAVA

Access Modifiers trong Java chỉ định khả năng / cấp độ truy cập hoặc phạm vi của một field, method, constructor hoặc class. Có 4 loại: private, default, protected, public

Package trong JAVA

Package trong Java có thể được phân loại theo hai dạng, built-in package (có sẵn) và user-defined package (gói do người dùng định nghĩa)

Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface

Cả Abstract class và Interface đều được sử dụng để đạt được sự trừu tượng nơi chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Cả Abstract class và Interface đều không thể được khởi tạo.

Abstract class trong JAVA

Trừu tượng là một quá trình ẩn các chi tiết triển khai và chỉ hiển thị chức năng cho người dùng. Cùng mình học cách sử dụng Abstract class trong Java

Interface trong JAVA

Interface trong Java là một cơ chế để đạt được sự trừu tượng. Có thể chỉ có các phương thức trừu tượng trong Interface, không có phần thân phương thức