Vòng lặp Do While trong JAVA

Vòng lặp Do While trong Java được sử dụng để lặp lại một phần của chương trình. Nếu số lần lặp không cố định mà bạn phải thực hiện vòng lặp ít nhất một lần, thì nên sử dụng vòng lặp do while.

Vòng lặp do while được thực thi ít nhất một lần vì điều kiện kiểm tra được đặt ở sau thân vòng lặp.

Vòng lặp Do While trong JAVA
Vòng lặp Do While trong JAVA

Cú pháp vòng lặp do while trong Java

do{ 
//code to be executed 
}while(condition); 

Ví dụ thực tế về vòng lặp do while trong Java

Ví dụ 1: Vòng lặp do while thông thường

public class DoWhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
  int i=1; 
  do{ 
    System.out.println(i); 
  i++; 
  }while(i<=10); 
 } 
} 

Kết quả:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nếu chương trình kiểm tra điều kiện bị sai:

public class DoWhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
  int i=11; 
  do{ 
    System.out.println(i); 
  i++; 
  }while(i<=10); 
 } 
} 

Kết quả:

11

Ví dụ 2: Vòng lặp do while vĩnh cửu

Cũng giống như vòng lặp while mà bạn vừa học ở bài trước. Nếu bạn truyền điều kiện kiểm tra luôn đúng thì vòng lặp do while sẽ lặp lại vĩnh viễn.

public class DoWhileExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
  do{ 
    System.out.println("infinitive do while loop"); 
  }while(true); 
 } 
} 

Kết quả:

infinitive do while loop
infinitive do while loop
infinitive do while loop
ctrl+c

Hoặc

public class DoWhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
  int i=11; 
  do{ 
    System.out.println(i); 
  i++; 
  }while(i>=10); 
 } 
} 

Kết quả:

11
12
13
14
15
ctrl + c

Note: Sử dụng ctrl + c để thoát chương trình trong command line

Lời kết

Vòng lặp do while trong Java được thiết kế để sử dụng khi cần phải thực hiện công việc nào đó ít nhất một lần, bất kể điều kiện kiểm tra đúng hay sai.

Hãy sử dụng đúng vòng lặp cho đúng hành động để chương trình Java trở nên tối ưu hơn bạn nhé!

Bài viết gần đây

Tìm hiểu về và tự học React

React là một thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng đã làm điên đảo giới phát triển web. React được biết...

4 Loại Access Modifiers trong JAVA

Access Modifiers trong Java chỉ định khả năng / cấp độ truy cập hoặc phạm vi của một field, method, constructor hoặc class. Có 4 loại: private, default, protected, public

Package trong JAVA

Package trong Java có thể được phân loại theo hai dạng, built-in package (có sẵn) và user-defined package (gói do người dùng định nghĩa)

Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface

Cả Abstract class và Interface đều được sử dụng để đạt được sự trừu tượng nơi chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Cả Abstract class và Interface đều không thể được khởi tạo.

Abstract class trong JAVA

Trừu tượng là một quá trình ẩn các chi tiết triển khai và chỉ hiển thị chức năng cho người dùng. Cùng mình học cách sử dụng Abstract class trong Java

Interface trong JAVA

Interface trong Java là một cơ chế để đạt được sự trừu tượng. Có thể chỉ có các phương thức trừu tượng trong Interface, không có phần thân phương thức