Hướng dẫn mảng Java

Java Array là một kiểu cấu trúc dữ liệu được sử dụng để lưu trữ nhiều biến cùng loại. Mảng có thể giữ nguyên thủy cũng như Object.

lap-trinh-java
Java Array Tutorial

Một mảng sẽ luôn là một Object trong Heap. Không có vấn đề gì nó lưu trữ, nguyên thủy hoặc Object.

Khai báo mảng (Cú pháp)

//Single Dimensional Array
		int[] arr;  //recommended
		int arr[];
		//Multi Dimensional Array
		int[][] arr;  //recommended
		int arr[][];
		int[] arr[];Array Of Objects

Mảng đối tượng

//Single Dimensional Array
		String[] arr; //recommened
		String arr[];
		//Multi Dimensional Array
		String[][] arr; //recommened
		String arr[][];
		String[] arr[];

Lưu ý: Bạn không thể bao gồm kích thước của một mảng trong khai báo.

Khai báo chỉ không tạo ra đối tượng mảng trong heap.

Xây dựng một mảng trong Java

Đây là bước mà đối tượng mảng sẽ được tạo trên heap.

Vì một khi được tạo, kích thước của mảng không thể thay đổi, do đó kích thước của mảng cần được cung cấp tại thời điểm xây dựng nó.

Kích thước này sẽ được JVM sử dụng trong khi tạo một đối tượng mảng trên Heap.

Kích thước của mảng có nghĩa là bao nhiêu phần tử có thể chứa.

Mảng một chiều trong Java

Từ khóa mới sẽ được sử dụng để xây dựng một / nhiều mảng.

int[] arr; //declares a new array
		arr = new int[10]; One Dimensional Array

Mảng hai chiều trong Java

Đây là các mảng của mảng. Vì vậy, một mảng hai chiều là một mảng các mảng của int. Vì vậy, khi bạn nói, bạn đang tạo một mảng hai chiều của long nguyên thủy, điều đó có nghĩa nó sẽ là một mảng chứa nhiều phần tử mà chính nó là một mảng của long.

int[][] arr;
		arr = new int[10][];

Chỉ phần đầu tiên (Yêu cầu kích thước đầu tiên) cần kích thước và không phải tất cả.

Mảng khởi tạo trong Java

Khi các mảng được tạo và không gian được gán cho nó, điều tiếp theo sẽ là thêm các phần tử trong nó. Khởi tạo mảng là nơi chúng ta có thể thực hiện việc này (Thêm phần tử trong một mảng).

Mảng một chiều trong Java

int[] arr  = new int[10];
		arr[0] = 0;
		arr[0] = 1;
		int[][] arr  = new int[10][]; //   Multi Dimensional Array   
		arr[0][0] = 0;
		arr[0][1] = 1;

Java Array Cheat-sheet

  • Mảng luôn được tạo ra trong HEAP.
  • Mảng có thể chứa cả Nguyên thủy và Đối tượng.
  • Kích thước của mảng không thể được bao gồm trong Tuyên bố.
  • Khai báo không tạo ra đối tượng mảng trong heap.

Ví dụ mảng

public class JavaArrayBasic {
	public static void main(String args[]) {
		/*
		 * Array needs to be initialized before it can be used
		 */
		int intArr[] = { 1, 2 };
		int intArr1[];
		// intArr1 can not be used @ this place as it has not been initialized yet
		/*
		 * intArr = {1,2}; Array constants can only be used in initializers, So
		 * above line will give compile time error
		 */
		for (int i = 0; i < 2; i++)
			System.out.println("Value in array @ index" + i + " is "
					+ intArr[i]);
	}
}

Bài viết gần đây

Tìm hiểu chi tiết bên trong JVM

JVM (Java Virtual Machine) là một máy ảo. Nó cung cấp môi trường runtime, nơi mà mã Java bytecode sẽ được thực thi.

Sự Khác nhau giữa JDK, JRE và JVM

Trước khi thực sự đặt tay gõ các dòng code Java, cài đặt Java thì chúng ta phải hiểu sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM.

Hướng dẫn Cài đặt đường dẫn PATH trong Java

Nếu bạn tạo dự án Java bên ngoài thư mục JDK / bin, thì cần phải thiết lập đường dẫn của JDK. Đây là 2 cách cài đặt đường dẫn path trong Java.

Cách hoạt động của Chương trình Java: Hello Java

Tìm hiểu những gì xảy ra trong khi biên dịch và chạy chương trình java. Hơn nữa, chúng ta sẽ làm rõ một số câu hỏi ở chương trình Hello Java của chúng ta.

Viết Chương trình Java đầu tiên: Hello Java

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách viết chương trình đơn giản đầu tiên với ngôn ngữ lập trình Java. Qua bài này bạn sẽ biết cách viết Java, Compile và chạy một chương trình Java bất kỳ

So sánh JAVA vs C++

Hôm nay trong bài viết này mình sẽ so sánh Java vs C++. Còn nếu bạn muốn đọc thêm về so sánh Java vs PHP hay Java với C# thì xem thêm tại đây:

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here