Hướng dẫn chỉ thị JSP cho người mới bắt đầu Java

Chỉ thị trong lập trình JSP là một loại tuyên bố có công dụng thể được sử dụng để đưa ra hướng dẫn cho container về việc thực hiện điều gì đó đặc biệt tại thời gian chuyển đổi trang.

Lập trình JSP
Lập trình JSP Hướng dẫn chỉ thị JSP cho người mới bắt đầu Java

Chỉ thị có thể có công dụng được chia thành ba loại.

 • Trang
 • Bao gồm
 • Taglib

Chỉ thị trang

Cú pháp của Chỉ thị Trang

<% @ trang nhập = "com.jbt. *" %> 

Công dụng của Chỉ thị Trang

Gói nhập khẩu

Chỉ thị trang có thể được sử dụng để nhập lập trình jsp với gói đơn hoặc đôi.

Nhập gói đơn

<%@ page import="com.jbt.*"%>
<HTML>
 <BODY>
     Hello! <%= method() %>
 </BODY>
</HTML>

Nhập nhiều gói 

<%@ page import="com.jbt.*,java.util.*"%>
<HTML>
 <BODY>
    Hello! <%= method() %>. Time is <%new Date()%>
 </BODY>
</HTML>

Chỉ thị Taglib

Lệnh này được sử dụng để xác định các thư viện thẻ có công dụng sẵn cho lập trình JSP.

Cú pháp của Chỉ thị taglib

Công dụng của Chỉ thị taglib

<%@ taglib tagdir= "" prefix="" %>

Chỉ thị taglib có thể hữu ích trong trường hợp thẻ tùy chỉnh.

Bài viết gần đây

Java Lambda: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Bài viết này giải thích các biểu thức Java Lambda trong Java 8. Biểu thức Lambda Java

Ví dụ về Tải xuống tệp từ máy chủ bằng cách sử dụng JSP

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tải xuống tệp jsp. Nhưng bạn có thể tải xuống bất kỳ tập tin. 

Hướng dẫn sử dụng Spring JdbcTemplate

Spring JdbcTemplate là một cơ chế mạnh mẽ để kết nối với cơ sở dữ liệu và thực hiện các truy vấn SQL. Nó sử...

Hướng dẫn chủ đề Java

Một Instance of Thread là một đối tượng giống như bất kỳ đối tượng nào khác trong Java và nó chứa các biến và...

Tải tập tin lên máy chủ bằng cách sử dụng JSP

Có nhiều cách để tải tệp lên máy chủ. Một trong những cách là bởi lớp MultipartRequest. Để sử dụng lớp này,...

Ví dụ cấu hình Spring AOP AspectJ Xml

Spring cho phép bạn xác định các khía cạnh, lời khuyên và điểm nhấn trong tệp xml. Trong trang...

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here