Continue trong JAVA

Continue trong Java
Continue trong Java

Câu lệnh continue trong JAVA được sử dụng trong vòng lặp thì chương trình sẽ lập tức nhảy đến vòng lặp tiếp theo.

Cú pháp sử dụng continue trong JAVA

jump-statement;  
continue;

Ví dụ sử dụng continue trong JAVA

Ví dụ sử dụng continue trong vòng lặp for

// Chương trình Java sử dụng continue
// Bên trong vòng lặp. 
public class ContinueExample { 
public static void main(String[] args) { 
  //Vòng lặp for
  for(int i = 1; i <= 10 ; i++){ 
    if(i == 5){ 
      //Sử dụng câu lệnh continue 
      continue;
      /* Nó sẽ bỏ qua câu lệnh tiếp theo
      Tiếp tục chạy lần lặp tiếp theo với i == 6*/
    } 
    System.out.println(i);
  } 
} 
} 

Kết quả:

1
2
3
4
6
7
8
9
10

Như bạn có thể thấy ở đầu ra trên, 5 không được in ra. Đó là bởi vì khi i == 5, chúng ta đã sử dụng continue để nhảy đến lần lặp tiếp theo với i == 6.

Ví dụ sử dụng continue ở vòng lặp bên trong vòng lặp

// Chương trình Java sử dụng continue
// Bên trong vòng lặp.
public class ContinueExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
 //Vòng lặp bên ngoài 
 for(int i=1;i<=3;i++){  
  //Vòng lặp bên trong
  for(int j=1;j<=3;j++){  
   if(i==2&&j==2){  
   //using continue statement inside inner loop 
   continue;  
   }  
   System.out.println(i+" "+j);  
  }  
 }  
} 
}

Kết quả:

1 1
1 2
1 3
2 1
2 3
3 1
3 2
3 3

Ví dụ sử dụng continue bên trong vòng lặp sử dụng label

Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh continue với label. Tính năng này được giới thiệu kể từ JDK 1.5.

Vì vậy, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục bất kỳ vòng lặp nào trong Java cho dù đó là vòng lặp bên ngoài hay bên trong.

// Chương trình sử dụng continue với label
// Nó sẽ tiếp tục chạy vòng lặp chỉ định khi điều kiện đúng
public class ContinueExample3 { 
public static void main(String[] args) { 
 aa: 
 for(int i=1;i<=3;i++){  
  bb: 
  for(int j=1;j<=3;j++){  
   if(i==2&&j==2){  
    //Sử dụng câu lệnh continue với một label 
    continue aa;  
   }  
   System.out.println(i+" "+j);  
  }  
 }  
} 
} 

Kết quả:

1 1
1 2
1 3
2 1
3 1
3 2
3 3

Như bạn thấy kết quả đã in ra.

Khi i == 2 và j == 2 điều kiện trở thành đúng và câu lệnh continue aa; được kích hoạt, điều này có nghĩa là: “Khi điều kiện đúng, hãy tiếp tục chạy vòng lặp aa ngay lập tức.”

Ví dụ sử dụng câu lệnh continue trong vòng lặp while

// Chương trình Java sử dụng continue
// Bên trong vòng lặp while 
public class ContinueWhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
  //while loop 
  int i=1; 
  while(i<=10){ 
    if(i==5){ 
      //Sử dụng câu lệnh continue 
      i++; 
      continue;
      /* Nó sẽ bỏ qua câu lệnh tiếp theo
      và chạy vòng lặp tiếp theo với i == 6*/
    } 
    System.out.println(i); 
    i++; 
  } 
} 
} 

Kết quả;

1
2
3
4
6
7
8
9
10

Ví dụ sử dụng continue trong vòng lặp do while

// Chương trình sử dụng continue
// bên trong vòng lặp do while
public class ContinueDoWhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
 // Khai báo biến i
 int i=1;
 // Vòng lặp do while 
 do{ 
  if(i==5){ 
   //Sử dụng continue 
   i++; 
   continue;
   /* Nó sẽ bỏ qua câu lệnh tiếp theo
   và chạy vòng lặp tiếp theo với i == 6*/
  } 
  System.out.println(i); 
  i++; 
 }while(i<=10); 
} 
} 

Kết quả:

1
2
3
4
6
7
8
9
10

Bạn đã biết sử dụng continue trong Java chưa?

Câu lệnh continue trong Java rất hữu ích khi lập trình. Chúng ta có thể bỏ qua hành động nào đó khi điều kiện đúng mà không phá vỡ vòng lặp như câu lệnh break.

Hãy làm lại các ví dụ để thuần thục sử dụng continue hơn nhé!

JavaDEV

Bài viết gần đây

Tìm hiểu về và tự học React

React là một thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng đã làm điên đảo giới phát triển web. React được biết...

4 Loại Access Modifiers trong JAVA

Access Modifiers trong Java chỉ định khả năng / cấp độ truy cập hoặc phạm vi của một field, method, constructor hoặc class. Có 4 loại: private, default, protected, public

Package trong JAVA

Package trong Java có thể được phân loại theo hai dạng, built-in package (có sẵn) và user-defined package (gói do người dùng định nghĩa)

Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface

Cả Abstract class và Interface đều được sử dụng để đạt được sự trừu tượng nơi chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Cả Abstract class và Interface đều không thể được khởi tạo.

Abstract class trong JAVA

Trừu tượng là một quá trình ẩn các chi tiết triển khai và chỉ hiển thị chức năng cho người dùng. Cùng mình học cách sử dụng Abstract class trong Java

Interface trong JAVA

Interface trong Java là một cơ chế để đạt được sự trừu tượng. Có thể chỉ có các phương thức trừu tượng trong Interface, không có phần thân phương thức