Continue trong JAVA

Continue trong Java
Continue trong Java

Câu lệnh continue trong JAVA được sử dụng trong vòng lặp thì chương trình sẽ lập tức nhảy đến vòng lặp tiếp theo.

Cú pháp sử dụng continue trong JAVA

jump-statement;  
continue;

Ví dụ sử dụng continue trong JAVA

Ví dụ sử dụng continue trong vòng lặp for

// Chương trình Java sử dụng continue
// Bên trong vòng lặp. 
public class ContinueExample { 
public static void main(String[] args) { 
  //Vòng lặp for
  for(int i = 1; i <= 10 ; i++){ 
    if(i == 5){ 
      //Sử dụng câu lệnh continue 
      continue;
      /* Nó sẽ bỏ qua câu lệnh tiếp theo
      Tiếp tục chạy lần lặp tiếp theo với i == 6*/
    } 
    System.out.println(i);
  } 
} 
} 

Kết quả:

1
2
3
4
6
7
8
9
10

Như bạn có thể thấy ở đầu ra trên, 5 không được in ra. Đó là bởi vì khi i == 5, chúng ta đã sử dụng continue để nhảy đến lần lặp tiếp theo với i == 6.

Ví dụ sử dụng continue ở vòng lặp bên trong vòng lặp

// Chương trình Java sử dụng continue
// Bên trong vòng lặp.
public class ContinueExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
 //Vòng lặp bên ngoài 
 for(int i=1;i<=3;i++){  
  //Vòng lặp bên trong
  for(int j=1;j<=3;j++){  
   if(i==2&&j==2){  
   //using continue statement inside inner loop 
   continue;  
   }  
   System.out.println(i+" "+j);  
  }  
 }  
} 
}

Kết quả:

1 1
1 2
1 3
2 1
2 3
3 1
3 2
3 3

Ví dụ sử dụng continue bên trong vòng lặp sử dụng label

Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh continue với label. Tính năng này được giới thiệu kể từ JDK 1.5.

Vì vậy, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục bất kỳ vòng lặp nào trong Java cho dù đó là vòng lặp bên ngoài hay bên trong.

// Chương trình sử dụng continue với label
// Nó sẽ tiếp tục chạy vòng lặp chỉ định khi điều kiện đúng
public class ContinueExample3 { 
public static void main(String[] args) { 
 aa: 
 for(int i=1;i<=3;i++){  
  bb: 
  for(int j=1;j<=3;j++){  
   if(i==2&&j==2){  
    //Sử dụng câu lệnh continue với một label 
    continue aa;  
   }  
   System.out.println(i+" "+j);  
  }  
 }  
} 
} 

Kết quả:

1 1
1 2
1 3
2 1
3 1
3 2
3 3

Như bạn thấy kết quả đã in ra.

Khi i == 2 và j == 2 điều kiện trở thành đúng và câu lệnh continue aa; được kích hoạt, điều này có nghĩa là: “Khi điều kiện đúng, hãy tiếp tục chạy vòng lặp aa ngay lập tức.”

Ví dụ sử dụng câu lệnh continue trong vòng lặp while

// Chương trình Java sử dụng continue
// Bên trong vòng lặp while 
public class ContinueWhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
  //while loop 
  int i=1; 
  while(i<=10){ 
    if(i==5){ 
      //Sử dụng câu lệnh continue 
      i++; 
      continue;
      /* Nó sẽ bỏ qua câu lệnh tiếp theo
      và chạy vòng lặp tiếp theo với i == 6*/
    } 
    System.out.println(i); 
    i++; 
  } 
} 
} 

Kết quả;

1
2
3
4
6
7
8
9
10

Ví dụ sử dụng continue trong vòng lặp do while

// Chương trình sử dụng continue
// bên trong vòng lặp do while
public class ContinueDoWhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
 // Khai báo biến i
 int i=1;
 // Vòng lặp do while 
 do{ 
  if(i==5){ 
   //Sử dụng continue 
   i++; 
   continue;
   /* Nó sẽ bỏ qua câu lệnh tiếp theo
   và chạy vòng lặp tiếp theo với i == 6*/
  } 
  System.out.println(i); 
  i++; 
 }while(i<=10); 
} 
} 

Kết quả:

1
2
3
4
6
7
8
9
10

Bạn đã biết sử dụng continue trong Java chưa?

Câu lệnh continue trong Java rất hữu ích khi lập trình. Chúng ta có thể bỏ qua hành động nào đó khi điều kiện đúng mà không phá vỡ vòng lặp như câu lệnh break.

Hãy làm lại các ví dụ để thuần thục sử dụng continue hơn nhé!

JavaDEV

Bài viết gần đây

Hướng dẫn tải và Cài đặt Java cho Windows 10 (Chi tiết)

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tải và cài đặt Java cho Windows 10 để học lập trình Java.

Tìm hiểu về instanceof trong JAVA

Một vài ví dụ đơn giản để bạn hiểu hơn về toán tử instanceof trong Java. Cũng như cách sử dụng instanceof trong thực tế như thế nào.

Static Binding và Dynamic Binding trong Java

Bạn đang tìm hiểu về Binding trong Java? Về cơ bản, việc kết nối một cuộc gọi phương thức...

Tìm hiểu về Đa hình trong JAVA

Đa hình (Polymorphism) trong Java là một khái niệm để chỉ những hành động có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau.

Từ khóa FINAL trong JAVA

Từ khóa final có thể được áp dụng với các biến, một biến final không có giá trị, nó được gọi là biến final trống hoặc biến cuối cùng chưa được khởi tạo.

Khối Khởi tạo thể hiện trong JAVA

Khối khởi tạo thể hiện được sử dụng để khởi tạo các biến thể hiện. Nó chạy mỗi lần khi đối tượng của lớp được tạo.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here