Comment trong JAVA

Các comment không được thực thi bởi các trình biên dịch và trình thông dịch.

Các comment trong Javađược sử dụng để cung cấp thêm thông tin hoặc giải thích về biến, phương thức, class, hoặc bất kỳ câu lệnh nào. Nó cũng có thể được sử dụng để tạm thời vô hiệu hóa một đoạn code nào đó trong Java.

>> Mẹo comment trong Java

Comment trong Java
Comment trong Java

3 Kiểu comment trong Java

Trong Java, để comment, chúng ta có 3 cách:

 1. Comment 1 dòng
 2. Comment nhiều dòng
 3. Comment dạng Doc

Ví dụ về Comment 1 dòng trong Java

Comment 1 dòng là comment chỉ vừa đủ trên 1 dòng code.

Cú pháp comment 1 dòng

// Đây là comment 1 dòng

Ví dụ:

public class CommentExample1 { 
public static void main(String[] args) { 
  int i = 10; //Đây là một biến kiểu int
  System.out.println(i); 
} 
} 

Kết quả:

10

Ví dụ comment nhiều dòng trong Java

Comment nhiều dòng là comment trên nhiều dòng. Bạn muốn comment bao nhiêu dòng tùy thích.

Cú pháp comment nhiều dòng

/* 
Đây
là
comment
nhiều
dòng
*/ 

Ví dụ comment nhiều dòng:

public class CommentExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
  /* Khai báo biến
  và in giá trị của nó
  ra màn hình */ 
  int i = 10; 
  System.out.println(i); 
} 
} 

Kết quả:

10

Ví dụ comment dạng Doc trong Java

Comment dạng Doc là comment để sử dụng tạo ra Documentation API. Sau đó sử dụng javadoc tool để tạo tài liệu.

Cú pháp comment dạng Doc

/** 
Đây là
comment
dạng Doc 
*/ 

Ví dụ comment dạng Doc

/** Class Calculator cung cấp phương thức để cộng, trừ 2 số:
<strong>a + b</strong> và <strong>a - b</strong>.*/ 
public class Calculator { 
/** Phương thức add() trả về kết quả của: <strong>a + b</strong>.*/
public static int add(int a, int b){return a+b;} 
/** Phương thức sub() trả về kết quả của: <strong>a - b</strong>.*/
public static int sub(int a, int b){return a-b;} 
} 

Biên dịch đoạn code trên bằng javac tool:

javac Calculator.java

Tạo tài liệu Documentation API bằng javadoc tool:

javadoc Calculator.java

Bây giờ, sẽ có các tệp HTML được tạo cho class Calculator của bạn trong thư mục hiện tại.

Bạn có thể mở các tệp HTML và xem giải thích về class Calculator thông qua comment dạng Doc

Lưu ý: Vì javadoc tool biên dịch các comment sang dạng HTML nên bạn có thể sử dụng các thẻ HTML để tạo ra tài liệu sinh động hơn.

Vô hiệu hóa code bằng comment trong Java

Chúng ta có thể ngăn trình biên dịch thực thi đoạn code nào đó bằng cách đặt nó vào trong comment như thế này:

public class CommentExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
  /* Khai báo biến
  và in giá trị của nó
  ra màn hình */

  //int i = 10;
  System.out.println(i);

  /*
  int a = 20;
  System.out.println(a);
  */

  int b = 30;
  System.out.println(b);
} 
} 

Kết quả nhận được là:

30

Bạn đã hiểu về Comment trong Java chưa?

Comment rất quan trọng lập trình nói chung và lập trình Java nói riêng.

Đoạn code của bạn sẽ nhanh chóng khó hiểu, vì thế, để giúp cho bạn và người trong team của bạn có thể đọc hiểu đoạn code bạn viết là gì thì hãy viết comment cẩn thận.

Đây là điều rất cần thiết khi đi làm lập trình tại các doanh nghiệp phần mềm

Điều này cũng giúp ích rất nhiều cho việc fix bug cũng như tối ưu, cải tiến code sau này.

JavaDEV

Bài viết gần đây

4 Loại Access Modifiers trong JAVA

Access Modifiers trong Java chỉ định khả năng / cấp độ truy cập hoặc phạm vi của một field, method, constructor hoặc class. Có 4 loại: private, default, protected, public

Package trong JAVA

Package trong Java có thể được phân loại theo hai dạng, built-in package (có sẵn) và user-defined package (gói do người dùng định nghĩa)

Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface

Cả Abstract class và Interface đều được sử dụng để đạt được sự trừu tượng nơi chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Cả Abstract class và Interface đều không thể được khởi tạo.

Interface trong JAVA

Interface trong Java là một cơ chế để đạt được sự trừu tượng. Có thể chỉ có các phương thức trừu tượng trong Interface, không có phần thân phương thức

Abstract class trong JAVA

Trừu tượng là một quá trình ẩn các chi tiết triển khai và chỉ hiển thị chức năng cho người dùng. Cùng mình học cách sử dụng Abstract class trong Java

Hướng dẫn tải và Cài đặt Java cho Windows 10 (Chi tiết)

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tải và cài đặt Java cho Windows 10 để học lập trình Java.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here