niithanoi

Bài viết gần đây

Bài viết cùng tác giả

Từ khóa Static trong Java

Từ khóa static trong Java được sử dụng chủ yếu để quản lý bộ nhớ. Chúng ta có thể áp dụng từ khóa stactic với biến, phương thức, và lớp lồng nhau.

Tìm hiểu về Hàm tạo (Constructor) trong Java

Trong Java, Constructor (hay còn gọi là hàm tạo) là một khối mã tương tự như phương thức. Nó được gọi khi một thể hiện của class được tạo

Object và Class trong Java

Trong bài hướng dẫn tự học Java này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đối tượng (Object) và các lớp (Class) trong Java.

Quy ước đặt tên trong Lập trình Java

Quy ước đặt tên Java là một quy tắc phải tuân theo khi bạn quyết định nên đặt tên bất kỳ một định danh nào đó như: Class, Package, Variable, Constant, Method...

Khái niệm Lập trình Hướng đối tượng trong JAVA

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những khái niệm cơ bản của Lập trình hướng đối tượng (OOPs Concepts). Khái niệm Lập trình hướng đối tượng trong...

Comment trong JAVA

Các comment trong Java được sử dụng để cung cấp thêm thông tin hoặc giải thích về biến, phương thức, class, hoặc bất kỳ câu lệnh nào