Nguyễn Lân

Bài viết gần đây

So sánh JAVA vs C++

Hôm nay trong bài viết này mình sẽ so sánh Java vs C++. Còn nếu bạn muốn đọc thêm về so sánh Java vs PHP hay Java với C# thì xem thêm tại đây:

Bài viết cùng tác giả

Hướng dẫn chủ đề Java

Một Instance of Thread là một đối tượng giống như bất kỳ đối tượng nào khác trong Java và nó chứa các biến và phương thức sống và chết trên heap.  Học lập...

Tải tập tin lên máy chủ bằng cách sử dụng JSP

Có nhiều cách để tải tệp lên máy chủ. Một trong những cách là bởi lớp MultipartRequest. Để sử dụng lớp này, bạn cần có tệp cos.jar. Trong ví dụ này, chúng tôi đang cung...

Ví dụ cấu hình Spring AOP AspectJ Xml

Spring cho phép bạn xác định các khía cạnh, lời khuyên và điểm nhấn trong tệp xml. Trong trang trước, chúng ta đã thấy các ví dụ trên sử dụng các chú...

Ví dụ đăng nhập và đăng xuất trong JSP

Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle 10g để khớp emailId và mật khẩu với cơ sở dữ liệu. Tên bảng là user 432...

Ví dụ chú thích Spring AOP AspectJ

Các Spring Framework khuyến cáo bạn sử dụng thực hiện Spring AspectJ AOP trong Spring 1.2 cũ theo phong cách dtd thực hiện dựa AOP bởi vì nó cung cấp cho bạn kiểm soát nhiều...

Khái niệm tuần tự hóa Java & Ví dụ Phần II

Trong phần đầu tiên, chúng ta đã thảo luận về tuần tự hóa là gì và làm thế nào để đạt được nó trong Java. Java Serialization concept